Gebruikersvoorwaarden PLTFRM Marketplace, MyPLTFRM en PLTFoRuM

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de PLTFRM Marketplace, MyPLTFRM en PLTFoRuM (“Platform”) en alle gegevens, informatie en diensten, dat via het Platform worden aangeboden (“Diensten”).

Artikel 1 Definities

a. (PLTFRM) PLTFRM B.V. gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82272468;

b. (Gebruiker) de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of de rechtspersoon die een onderneming drijft;

c. (Algemene Voorwaarden) de algemene voorwaarden van PLTFRM (te raadplegen op: www.pltfrm.nl/conditions)

d. (Artikel) een artikel uit deze Gebruikersvoorwaarden;

e. (Gebruiksvoorwaarden) de Gebruiksvoorwaarden van ons Platform;

f. (Platform) De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden (MyPLTFRM, PLTFRM Marketplace, PLTFoRuM) dat in verband met de Dienst door PLTFRM wordt aangeboden via een webpagina en/of een (mobiele) applicatie.

g. (Dienst) De Dienst in verband met het Platform bestaat eruit dat Gebruiker:

 1. Toegang heeft tot de PLTFRM Marketplace om leveranciers en IT-services te bekijken, vergelijken en gebruiken om een ecosysteem te bouwen.
 2. Toegang tot de MyPLTFRM omgeving om:
  a. een eigen gebruikersaccount te beheren,
  b. een eigen organisatie te beheren,
  c. samen te werken binnen een ecosysteem om succesvol IT-diensten te kunnen consumeren of leveren,
  d. Inzicht te krijgen in de status van de ecosystemen, afspraken, de scope en KPI's
 3. Toegang tot PLTFoRuM ten behoeve van kennisdeling met andere gebruikers van PLTFRM en om relevante informatie te lezen, te luisteren en te delen;

h. (Profiel) Het gebruikersprofiel van Gebruiker;

i. (Data) de gegevens zoals omschreven in Artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;

j. (AVG) de Verordening (EU) 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

k. (Betrokkene) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

l. (Persoonsgegevens) alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

m. (Verwerking) een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

n. (Verwerkingsverantwoordelijke) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

o. (Verwerker) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2 Gebondenheid aan voorwaarden

 1. Door het gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en het cookiebeleid van PLTFRM.
  a. De Gebruikersvoorwaarden van PLTFRM zijn te raadplegen, downloaden en printen op www.pltfrm.nl/agreement
  b. De Verwerkersovereenkomst van PLTFRM is te raadplegen, downloaden en printen op www.pltfrm.nl/dpa
  c. Het cookiebeleid van PLTFRM is te raadplegen, downloaden en printen op www.pltfrm.nl/cookies
 2. Indien het Platform gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het gegevensverwerkings- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing.
 3. PLTFRM is niet verantwoordelijk voor de diensten en het gegevensverwerkings- en cookiebeleid van derden.
 4. PLTFRM is gerechtigd om de voorwaarden van de portalen tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de Kamer van Koophandel gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van het Platform alsmede de Dienst.

Artikel 3 Aanmaken Profiel

 1. Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst als genoemd in Artikel 1 sub g dient de Gebruiker eerst een Profiel te registreren volgens de door PLTFRM vermelde stappen. Vervolgens dient de Gebruiker aan een bedrijfsprofiel te worden gekoppeld.
 2. In het gebruikers- en bedrijfsprofiel worden de volgende gegevens opgenomen:
  a. gebruikersgegevens zoals voor- en achternaam en gebruikersnaam;
  b. contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres;
  c. bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, ondernemersadres, contactgegevens, bedrijfslogo, bedrijfsactiviteiten, landen waarin het bedrijf actief is en de website van het bedrijf;
  d. IT managed services Informatie zoals de IT services die de partners leveren en klanten afnemen.
 3. Het Profiel kan niet eerder dan op schriftelijk verzoek van de Gebruiker gewist worden.

Artikel 4 Gebruik van het PLTFRM

 1. PLTFRM stelt aan de Gebruiker het gebruik van het Platform ter beschikking. Het gebruiksrecht van de Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van het Platform, en is niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan de Data te gebruiken in het kader van de Dienst.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om het Platform (of de Data) op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, te “scrapen”, “crawlen” of “spideren” of op een andere wijze dan hiervoor omschreven geautomatiseerd te (laten) raadplegen of verzamelen. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan om Data van andere Gebruikers of andere informatie uit het Platform te exporteren (behalve op de wijzen zoals door PLTFRM aangeboden), dan wel om het Platform met andere technologie of software te benaderen. Evenmin is het toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
 4. Het is een Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform te gebruiken:
  a. voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
  b. op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het Platform in haar functionaliteit schade oploopt;
  c. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
  d. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend, racistisch of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
  e. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
  f. op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van PLTFRM.

Artikel 5 Beschikbaarheid

 1. Hoewel PLTFRM beoogt het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat het Platform wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of Apparatuur. PLTFRM garandeert niet dat het Platform zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat te allen tijde alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. PLTFRM behoudt zich het recht voor om het Profiel om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van het Platform.
 3. In het geval van een inbreuk of beweerde/mogelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden ten gevolge van het Platform, is PLTFRM gerechtigd het Platform te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de (mogelijke) inbreuk daardoor wordt weggenomen. PLTFRM is in dat geval gerechtigd de functionaliteit daarvan tijdelijk buiten werking te stellen.
 4. PLTFRM  is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies van data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van het Platform en/of Profiel. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij PLTFRM (anders dan hiervoor aangegeven).

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie die via de Dienst wordt aangeboden komen toe aan PLTFRM of aan de desbetreffende Gebruiker die de content heeft ingebracht.
 2. Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van de Dienst noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit het Platform mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLTFRM of van de Gebruiker die de content heeft ingebracht.

Artikel 7 Privacy

 1. Gebruiker verleent PLTFRM toestemming om in verband met de Dienst/Platform het Profiel te verwerken voor acceptatie in het systeem.
 2. PLTFRM exporteert de persoonsgegevens van de Gebruiker niet naar andere bestanden voor andere doelen dan bestemd voor gebruikmaken van het Platform en de Dienst.
 3. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de andere aangemelde Gebruikers het Profiel van Gebruiker kunnen inzien en kunnen gebruiken om met elkaar in contact te komen en berichten en kennis te delen.
 4. Gebruiker zal onder geen beding zonder expliciete toestemming gebruikmaken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers, noch misbruik maken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers.
 5. PLTFRM mag in het kader van de Dienst op ieder moment gebruikmaken van deze contactmogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden en het (de)blokkeren van een Profiel.
 6. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst van PLTFRM en de AVG. Gebruiker verklaart de Verwerkersovereenkomst van PLTFRM gelezen te hebben en kennis genomen te hebben van de inhoud.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de Gebruiker opgegeven persoons- en/of bedrijfsgegevens of andere gegevens die bijdragen aan een juiste weergave van het Profiel van de Gebruiker op het Platform

Artikel 8 De-activatie en einde Dienst

 1. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd het Profiel te beëindigen op de wijze zoals door PLTFRM is aangegeven.
 2. PLTFRM is gerechtigd om het Profiel van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of te beëindigen, dan wel om bepaalde Data te verwijderen:
  a. indien PLTFRM aanwijzingen heeft dat een Gebruiker het Platform in strijd met Artikel 4 gebruikt  (heeft) of anderszins ongewenst handelt;
  b. indien de Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden omtrent de Dienst.
 3. In afwijking van de Verwerkersovereenkomst van PLTFRM worden de persoonsgegevens van Deelnemers bij het deactiveren of bij de beëindiging van de Dienst en het wissen van het Profiel van Gebruiker op verzoek van Gebruiker binnen twee maanden na het deactiveren of de beëindiging van de Dienst of het eerdergenoemde verzoek van Gebruiker.
 4. PLTFRM is gerechtigd om de Dienst op elk moment te beëindigen en het Platform niet meer aan te bieden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. PLTFRM reguleert de communicatie tussen de Gebruikers gedeeltelijk. PLTFRM heeft dan ook geen volledige controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van informatie die is gegenereerd door Gebruikers. Derhalve aanvaardt PLTFRM geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie en/of in het Platform beschikbare informatie die niet afkomstig is van PLTFRM.
 2. PLTFRM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het Platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van verouderde of incorrecte informatie (afkomstig van het eigen Profiel of dat van een andere Gebruiker), dan wel contact en/of samenwerking met een andere Gebruiker.
 3. In ieder geval is PLTFRM niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door PLTFRM van het Platform, Dienst en/of enig Profiel dan wel gebruik van het Platform door een derde handelend in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door PLTFRM meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van PLTFRM wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van PLTFRM komt.
 5. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PLTFRM (anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven).
 6. Gebruiker zal PLTFRM en/of door haar ingeschakelde derde(n) schadeloosstellen en vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, (geldelijke) verplichtingen, claims, schade, kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en schikkingsbedragen) en/of overige gevolgen die geleden of verschuldigd worden in verband met strijd met het bepaalde in Artikel 3 (juistheid gegevens), Artikel 4 lid 3 en lid 4 (geen inbreuk), Artikel 6 (intellectuele eigendomsrechten) en Artikel 7 (privacy derden).

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Gebruikersvoorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband met de Gebruikersvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 11 Vernietigbaarheid of nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.