Algemene Voorwaarden PLTFRM

Algemene Voorwaarden PLTFRM

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PLTFRM en haar Klanten. De Algemene Voorwaarden bestaan uit twee modules. Op deze modules is een rangorderegeling van toepassing. Ingeval van tegenstrijdige bepalingen geldt dat de module met de hoogste rang (1) voorrang geniet ten opzichte van de strijdige bepaling uit de module met een lagere rang (2).

·       Module 1. Algemene bepalingen.

·       Module 2. PLTFRM Personeel op locatie.

Module 1. Algemene bepalingen

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

a.   PLTFRM  - PLTFRM bv gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82272468;

b.   Algemene Voorwaarden - de algemene voorwaarden van PLTFRM (te raadplegen op: https://www.pltfrm.nl/conditions);

c.   Artikel - een artikel uit deze Algemene Voorwaarden;

d.   AVG - de Verordening (EU) 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

e.   Apparatuur -  apparatuur die door PLTFRM aan Klant ten behoeve van een Dienst – op welke wijze dan ook – ter beschikking wordt gesteld;

f.    Derde(n) - De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die niet als contractspartij bij de betreffende overeenkomst is betrokken, is ten opzichte van die contractspartijen een derde;

g.   Dienst(en) - de activiteit die PLTFRM voor Klant zal verrichten, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

h.   Intellectuele Eigendomsrechten - alle rechten van intellectuele eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten van knowhow en rechten op bedrijfsgeheimen;

i.     Hostingdienst - de Dienst met betrekking tot het op afstand ter beschikking stellen en houden van gegevens en/of applicaties via het internet of een ander netwerk;

j.     Kantooruren - de uren van 09:00 tot 18:00 op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen;

k.   Klant - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PLTFRM een Overeenkomst heeft gesloten;

l.     Meerwerk - werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud en/of omvang vallen van de in de Opdracht omschreven Diensten en/of wijzigingen daarvan;

m. Module - een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifieke vorm van dienstverlening;

n.   Personeel - werknemers, freelancers, zelfstandigen zonder personeel en/of door PLTFRM van een derde ingeleende hulppersonen, die door PLTFRM ten behoeve van Klant worden ingezet en/of werkzaamheden voor Klant verricht;

o.   Offerte - de offerte die PLTFRM aan Klant heeft uitgebracht, waarin is opgenomen waar de uit te voeren werkzaamheden uit bestaan en welke vergoedingen daarvoor verschuldigd zijn;

p.   Opdracht - de door Partijen overeengekomen Diensten zoals omschreven in de Offerte;

q.   Overeenkomst - de (raam)overeenkomst tussen PLTFRM en Klant op basis waarvan PLTFRM de Dienst verricht voor de Klant;

r.    Partijen - PLTFRM en Klant;

s.    Raamovereenkomst - Een schriftelijke overeenkomst tussen PLTFRM en Klant ten behoeve van het aansluiten van één of meerdere diensten die geldt voor een bepaalde duur, is vastgesteld op een vooraf bepaald tarief en aangegaan onder deze Algemene Voorwaarden en eventuele ter hand gestelde aanvullende voorwaarden.

t.    Schriftelijk(e)) naast schrifttekens op papier wordt onder Schriftelijk ook verstaan schrifttekens op een elektronische informatiedrager, waaronder correspondente via e-mail en elektronische overeenkomsten;

u.   Verwerkersovereenkomst - de overeenkomst waarin PLTFRM en Klant afspraken hebben vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens, te raadplegen op https://www.pltfrm.nl/dpa;

v.   Website - de website van PLTFRM, te raadplegen op https://www.pltfrm.nl.

w.  Derde(n) – leverancier(s) dan wel partner(s) van PLTFRM.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden verklaard, dan blijft het in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. PLTFRM en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht wordt genomen.

2.   Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet welke niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.   Indien PLTFRM niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2    Offerte, aanbod en aanvaarding

1.   PLTFRM zal aan Klant een Offerte uitbrengen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag Klant bij aanvaarding van de Offerte verschuldigd is.

2.   De in de Offerte genoemde omschrijving van de Dienst is bindend. PLTFRM is niet gebonden aan een afwijking in het op aanvaarding strekkend antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op triviale punten afwijkt van de Offerte.

3.   Een Offerte is vrijblijvend en verplicht de Klant tot niets.

4.   Een Offerte is geldig voor de duur van dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending door PLTFRM, tenzij anders in de Offerte is aangegeven. Een verlopen offerte kan uitsluitend worden geaccepteerd na schriftelijke goedkeuring van PLTFRM via e-mail.

5.   Als blijkt dat Klant onjuiste gegevens aan PLTFRM heeft verstrekt op basis waarvan PLTFRM een Offerte heeft uitgebracht, behoudt PLTFRM zich het recht voor de prijzen uit de Offerte te wijzigen naar hetgeen in het algemeen geldend verkeer als conform kan worden beschouwd met de verplichting dit jegens de Klant te motiveren onder verwijzing naar dit Artikel.

6.   PLTFRM kan niet aan het aanbod in haar Offerte worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Klant dient de Offerte Schriftelijk te aanvaarden en bij voorkeur door ondertekening van de Offerte of de Raamovereenkomst waarbij de Offerte als bijlage is toegevoegd.

8.   Bepalingen of voorwaarden van Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor PLTFRM alleen bindend als en voor zover deze door PLTFRM uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3    Uitvoering van de Opdracht

1.    PLTFRM zal de Opdracht verrichten ten behoeve van Klant conform de Overeenkomst.

2.   Alle door PLTFRM geleverde Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij PLTFRM in de Offerte een bepaald nauwkeurig gedefinieerd resultaat uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.

3.   Klant erkent dat het slagen van de Opdracht mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met PLTFRM. Klant zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door PLTFRM mogelijk te maken. In het bijzonder zal Klant ervoor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan PLTFRM aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan PLTFRM worden verstrekt.

4.   PLTFRM is bij de uitvoering van haar Diensten niet verplicht aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de Opdracht wordt uitgebreid, aangevuld of anderszins gewijzigd.

5.   PLTFRM zal zich ervoor inspannen de door haar ten aanzien van de Opdracht gebruikte ter beschikking gestelde software up-to-date te houden. PLTFRM behoudt zich het recht voor om bepaalde updates niet te installeren.

6.   Het is Klant niet toegestaan om haar door PLTFRM toegekende gebruikersgegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden te verstrekken, tenzij dit uitdrukkelijk Schriftelijk door PLTFRM is toegestaan.

7.   Klant zal relevante wijzigingen in haar gegevens, zoals bijvoorbeeld een wijziging in haar adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld doorgeven aan PLTFRM en in ieder geval op eerste verzoek van PLTFRM.

8.   Voor de uitvoering van de Dienst(en) kan Klant ook gebonden zijn aan de voorwaarden van derden. Deze voorwaarden gelden tussen Klant en de betreffende derde partij(en), PLTFRM is daaraan niet gebonden. PLTFRM is na de toestemming van Klant gerechtigd om de voor de Diensten benodigde overeenkomsten met derde partijen namens Klant aan te gaan. PLTFRM is bij die overeenkomst(en) geen partij.

Artikel 4    Prijs en betaling

1.    Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd.

2.   Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.   PLTFRM is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen. PLTFRM zal Klant hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging die meer dan de CPI bedraagt, het recht om de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.   PLTFRM zal aan Klant via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

5.   Als de Klant volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk tegenover PLTFRM om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

6.   Bij een niet-tijdige betaling van de factuur door Klant is Klant van rechtswege in verzuim.

7.   Bij een niet-tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag, wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is Klant de buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders verschuldigd.

8.   In het geval dat PLTFRM het verlenen van de Dienst heeft opgeschort, omdat Klant niet-tijdig heeft betaald, dan kan PLTFRM voor het opnieuw opstarten van de Dienst van Klant verlangen dat zij, naast de volledige vordering(en), een aanvullend bedrag aan PLTFRM betaalt om de Dienst weer op te starten, zoals heraansluitingskosten.

9.   In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, dan staat het PLTFRM vrij om de Overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op PLTFRM enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van PLTFRM op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5    Contractduur en beëindiging

1.    De Overeenkomst tussen PLTFRM en Klant treedt in werking op het moment dat de Offerte of de Overeenkomst door beide Partijen is ondertekend, tenzij in de Offerte of de Overeenkomst een daarvan afwijkende ingangsdatum is bepaald.

2.   De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur met een minimumtermijn van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) kalendermaand voor het einde van de afgesproken duur, wordt de Overeenkomst steeds verlengd met eenzelfde periode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.   Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de uitvoering van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld aan de overeenkomst te beantwoorden.

4.   Als op het moment van de ontbinding al door PLTFRM aan Klant Diensten zijn geleverd, dan zijn deze geleverde Diensten en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaan makingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.

5.   Facturen die reeds door PLTFRM aan Klant zijn verstuurd voorafgaand aan de opzegging of de ontbinding in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Klant te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst.

6.   Ingeval PLTFRM surseance van betaling aanvraagt heeft de Klant het recht om de samenwerking met de derde(n) voort te zetten zonder tussenkomst van PLTFRM.

Artikel 6    Intellectueel eigendom

1.    Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, programmatuur, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij PLTFRM en/of haar licentiegever(s).

2.   Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die haar op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen.

3.   Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de Dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

4.   Klant zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk van PLTFRM en haar derde(n) (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.

5.   PLTFRM is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is Klant niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen.

6.    Klant staat ervoor in dat zij bij het gebruik van de Dienst geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Klant vrijwaart PLTFRM tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op inbreuk(en) op Intellectuele Eigendomsrechten.

7.   Indien een derde voor Klant programmatuur (software) ontwikkelt waarvan het intellectueel eigendom bij Klant rust, wordt deze programmatuur (software) inclusief broncode schriftelijk, rechtstreeks en onvoorwaardelijk overgedragen door de derde aan de Klant.

Artikel 7    Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Als bij de uitvoering van de Overeenkomst door PLTFRM persoonsgegevens van Klant of namens Klant worden verwerkt, dan zijn hierop de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze persoonsgegevens zullen conform de Verwerkersovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8    Termijnen

De door PLTFRM voor de uitvoering en/of de voltooiing van de Dienst genoemde termijnen hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. PLTFRM is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim, nadat zij door Klant Schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PLTFRM in de gelegenheid wordt gesteld aan de overeenkomst te beantwoorden.

Artikel 9    Beschikbaarheid en onderhoud

1.    PLTFRM zal zich ervoor inspannen de Dienst(en) zoveel mogelijk beschikbaar te houden.

2.   PLTFRM biedt geen garanties over de beschikbaarheid van haar Dienst(en), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.   PLTFRM heeft het recht om haar systemen of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen vanwege onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. PLTFRM zal zich ervoor inspannen dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten Kantooruren plaatsvinden.

4.   PLTFRM verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte stellen van geplande downtime van de Dienst(en).

Artikel 10    Aansprakelijkheid

1.    De aansprakelijkheid van PLTFRM is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van PLTFRM voor directe dan wel indirecte schade hoger zijn het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

2.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken.

3.   Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

4.   Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de boven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is de vergoeding voor indirecte schade uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die geen directe schade is, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.   Schade veroorzaakt door derden zal bij die derde(n) verhaald worden. PLTFRM en Klant dragen een wederzijdse verplichting om de omvang van die schade vast te stellen alsmede de rechtsgrond strekkende tot het verhaal van die schade te vermelden in een daartoe bestemd opgemaakt rapport, indien nodig ter beoordeling van een onafhankelijke deskundige, ten behoeve van het verhaal van die schade bij die derde(n)

6.   De in dit Artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PLTFRM.

7.   Tenzij nakoming door PLTFRM blijvend onmogelijk is dan wel er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW, ontstaat de aansprakelijkheid van PLTFRM vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst slechts indien Klant PLTFRM onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan PLTFRM een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gegund, en PLTFRM ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichting(en). De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PLTFRM in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te aan de overeenkomst te beantwoorden.

8.   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan PLTFRM meldt.

9.   Klant vrijwaart PLTFRM tegen alle vorderingen en andere aanspraken van Derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Klant van deze Overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Klant.

Artikel 11    Overmacht

1.    Een Partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht.

2.   Van overmacht is sprake als een Partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3.   Onder overmacht aan de zijde van PLTFRM wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan afwezigheid van werknemers door ziekte en/of  voor de levering aan de Dienst cruciaal Personeel of derden, elektriciteitsstoringen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, oorlog, algemene vervoersproblemen, tekortkomingen van derde(n), tekortkomingen van door PLTFRM ingeschakelde derden, storingen in de internetverbinding, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

4.   De Partij die de overmacht heeft ingeroepen, is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtssituatie van zo kort mogelijke duur is.

5.   Indien een overmachtssituatie ten minste dertig (30) dagen voortduurt, of zodra vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade als gevolg van deze ontbinding, tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigen.

Artikel 12    Eigendomsvoorbehoud

1.    PLTFRM blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals de geleverde Apparatuur, materialen, programmatuur, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden, en de daarop rustende rechten zolang Klant:

a.    tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; 

b.   voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of

c.    vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten, niet heeft voldaan.

2.   Zolang er op het geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening te bezwaren.

3.   Nadat PLTFRM een beroep heeft gedaan op haar eigendomsvoorbehoud, dan mag zij het geleverde, waarop steeds het eigendomsvoorbehoud rust, terughalen. Klant staat PLTFRM toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt.

Artikel 13 Geheimhouding

1.    Iedere Partij zal alle informatie (in welke vorm dan ook) die zij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers.

2.   PLTFRM zal geen kennisnemen van data die Klant opslaat en/of verspreidt via eigen systemen en/of de systemen van PLTFRM, tenzij:

a.    Dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;

b.   PLTFRM daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling; of

c.    PLTFRM daartoe verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel.

3.   In het geval Klant in strijd handelt met het bepaalde in het eerste lid, dan is Klant per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000,- aan PLTFRM verschuldigd, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PLTFRM op (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 14    Wijziging en meerwerk

1.    Als PLTFRM op verzoek of met voorafgaande toestemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht en/of Overeenkomst vallen, dan zullen deze prestaties door Klant worden vergoed tegen de overeengekomen (uur)tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur)tarieven.

2.   Als Klant aan PLTFRM een verzoek doet tot het verrichten van meerwerk, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dan is PLTFRM niet gehouden om aan dat verzoek te voldoen. PLTFRM kan van Klant verlangen dat een aparte overeenkomst voor deze (meer)werkzaamheden wordt gesloten.

3.   Indien Klant meer werkzaamheden wenst, dan is dit geen grondslag voor ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Klant.

4.   Als werkzaamheden door PLTFRM worden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen en voor die Opdracht een vaste prijs was overeengekomen, dan zal PLTFRM Klant op verzoek Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2.   Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 16    Overige bepalingen

1.    PLTFRM is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien Klant de Dienst blijft gebruiken en na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Klant daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

2.   PLTFRM wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant van de hand.

3.   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, dan is de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed op de geldigheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. Partijen zullen in gezamenlijk overleg tot een nieuwe bepaling komen die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

4.   De door PLTFRM ontvangen of opgeslagen versie van communicatie en monitoring over Dienst(en) gelden als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Module 2 Personeel

De in deze opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien Personeel van PLTFRM op locatie van Klant werkzaamheden verricht.

Artikel 17    Personeel

1.    Indien dit in de Overeenkomst is overeengekomen, dan zal PLTFRM Personeel ter beschikkingstellen aan Klant om bij Klant werkzaamheden te verrichten, op de wijze die in de Overeenkomst is overeengekomen.

2.   PLTFRM zal zich ervoor inspannen dat Personeel dat bij de Klant werkzaamheden moet verrichten over de juiste competenties beschikt om die werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

3.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Klant niet gerechtigd een keuze te maken voor bepaald ter beschikking te stellen Personeel.

4.   PLTFRM is te allen tijde en in ieder stadium gerechtigd het (toegezegde) Personeel te vervangen door ander Personeel met soortgelijke competenties.

Artikel 18    Toegang en medewerking

1.    Klant zal het Personeel van PLTFRM toegang geven tot de locatie(s) waar het Personeel aanwezig moet zijn voor afspraken, werkzaamheden moet verrichten en tot de locaties waar het Personeel redelijkerwijs toegang toe moet hebben om de werkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen voeren.

2.   Klant zal het Personeel een werkomgeving bieden waar het Personeel veilig is en haar werkzaamheden zorgvuldig uit kan voeren.

3.   Klant zal het Personeel van PLTFRM alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 19    Overname Personeel

4.   Het is Klant niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaar daarna Personeel van PLTFRM in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, tenzij PLTFRM hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.   In het geval Klant in strijd handelt met het bepaalde in het voorgaande lid, dan is Klant per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000,- aan PLTFRM verschuldigd, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PLTFRM op (aanvullende) schadevergoeding.